16/9/11

Αρμοδιότητες και οργάνωση υπηρεσίας Τεχνικού ΑσφάλειαςΣτην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην υγιεινή και στην ασφάλεια εξελίσσεται διαρκώς και εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχος είναι η προφύλαξη του εργαζομένου από τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και την ασφάλειά του κατά την εργασία. Κύρια νομοθετική υποχρέωση του εργοδότη είναι η απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας. Η υποχρέωση αυτή εισάγεται με το άρθρο 4 του νόμου 1568/85 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από πενήντα (50) εργαζόμενους και επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μία επιχείρηση όταν απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούται από τον νόμο να έχει Τεχνικό Ασφαλείας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Όμως, η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως Τεχνικού Ασφάλειας. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού Ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις του καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ή στον αντιπρόσωπο των εργαζομένων για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας:

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Καθήκον του Τ.Α. αποτελεί η επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Για αυτό έχει υποχρέωση:
  • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • Να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
  • Να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
  • Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
  • Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
  • Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:
  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
  • Να ενημερώνει και να καθοδηγεί τους εργαζομένους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
  • Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας ως συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας έχει καθήκον να εκπληρώσει τη νομοθετική υποχρέωση του εργοδότη για τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών αξιολογούνται από τον Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος και προτείνει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μία γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό Ασφάλειας, Γιατρό Εργασίας, Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου