16/9/11

Υποχρεώσεις και δικαιώματα διπλωματούχου Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΕ

Προκειμένου ο μηχανικός να ασκήσει μόνιμα το επάγγελμά του είναι υποχρεωτική η εγγραφή του στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Μετά την εγγραφή του ο μηχανικός λαμβάνει τον αριθμό μητρώου μέλους και την σχετική ταυτότητα. Το ΤΕΕ είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ και ιδρύθηκε με το ΠΔ της 27-11-1926 / ΦΕΚ 430 Α / 14-12-1926 το οποίο τροποποιήθηκε με τον Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161 Α). Το ΤΕΕ είναι θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους και μετέχει άμεσα στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, με εκπροσώπους του που ορίζονται τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Έχει έδρα την Αθήνα και περιφερειακή διάρθρωση αποτελούμενο από 14 περιφερειακά τμήματα και 38 νομαρχιακές επιτροπές. Τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ είναι η αντιπροσωπεία, η διοικούσα επιτροπή, ο πρόεδρος της διοικούσας, και οι επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων. Οι επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων συνεπικουρούνται από μόνιμες και ειδικές επιστημονικές επιτροπές οι οποίες είναι οι εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Θεμάτων ενέργειας
 • Θεμάτων βιομηχανίας
 • Θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος
 • Θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας
 • Θεμάτων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
 • Θεμάτων παιδείας
 • Θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Θεμάτων ασφαλιστικής κάλυψης και κοινωνικής πρόνοιας
 • Μελετητών μηχανικών
 • Ιδιωτικών υπαλλήλων μηχανικών
 • Θεμάτων δημόσιου τομέα
 • Νέων μηχανικών
 • Θεμάτων ΕΕ
 • Διεθνών σχέσεων
 • Πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Οικοδομής
 • Κατοικίας
 • Στέγασης
 • ΓΟΚ και πολεοδομικών εφαρμογών
 • Μεταφορών και συγκοινωνιών
 • Ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας
 • Ορυκτών πόρων και ενεργειακών πρώτων υλών
 • Απασχόλησης και ανεργίας
 • Θεμάτων ορολογίας
 • Πυροπροστασίας
 • Τοπικής αυτοδιοίκησης


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για τον χώρο των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μηχανικών υπάρχουν και οι παρακάτω ειδικές επιστημονικές επιτροπές.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

 • Μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μηχανουργικής τεχνολογίας και παραγωγής
 • Θεμάτων εκπαίδευσης μηχανολόγου
 • Βιομηχανικής διοίκησης και επιχειρησιακής έρευνας


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 • Εφαρμογών σύγχρονων τεχνολογιών στα ηλεκτρικά συστήματα
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κανονισμών
 • Επαγγελματικών θεμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και έρευνας ηλεκτρολόγων
 • Ηλεκτρομηχανολογικής μετατροπής ενέργειας και ηλεκτρονικά ισχύος
 • Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


ΝΑΥΠΗΓΩΝ

 • Ναυπηγικης τενολογίας
 • Ναυτιλιακής υποδομής
 • Κανονισμών και νομοθεσίας


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Τηλεματικής
 • Ραδιοτηλεόρασης
 • Αυτόματου ελέγχου βιομηχανικής ηλεκτρονικής και βιοηλεκτρονικής


Το ΤΕΕ Επίσης διαθέτει σημαντικές υπηρεσίες για την συνδρομή των μηχανικών στο έργο τους και για την πληροφόρησή τους όπως:


 • Γραφείο χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γραφείο αμοιβών μηχανικών (εάν ο μηχανικός εκπονήσει ελεγχόμενη ιδιωτική ή δημόσια μελέτη και δεν πληρωθεί, το γραφείο τον συνδράμει στην διεκδίκηση της αμοιβής)
 • Γραφείο επαγγελματικών θεμάτων (ενημέρωση και αντιμετώπιση κλαδικών και προσωπικών προβλημάτων)
 • Γραφείο ΕΟΚ
 • Γραφείο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Μονάδα τεκμηρίωσης - πληροφόρησης (βιβλιοθήκη και σύνδεση με βάσεις πληροφοριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)


Τα μέλη του ΤΕΕ πληρώνουν ετήσια συνδρομή και τους αποστέλλονται ταχυδρομικά το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, τα τεχνικά χρονικά και οι έκτακτες εκδόσεις του ΤΕΕ


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Είναι υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης του ΤΕΕ προς τις Νομαρχιακές διευθύνσεις του ΥΒΕΤ για την έκδοση άδειας μελέτης και επίβλεψης βιομηχανικών και ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (για τη Θεσσαλονίκη υπεύθυνο το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης). Μετά την εγγραφή στο ΥΒΕΤ ο Μ-Η εκδίδει σφραγίδα διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού σε τυποποιημένη διάσταση με περίγραμμα 8cm x 3cm, όνομα μηχανικού, ειδικότητα, σχολή, αριθμό μητρώου ΤΕ, διεύθυνση, τηλέφωνο ΑΦΜ και ΔΟΥ.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

Το ΤΣΜΕΔΕ ιδρύθηκε το 1934 και στο οποίο ασφαλίζονται οι Μηχανικοί υποχρεωτικά από την ημερομηνία που γίνονται μέλη του ΤΕΕ, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η λειτουργία του καθορίζεται από ένα σύνολο γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Α.).

Στην ασφάλιση του υπάγονται:

α) όλα τα μέλη ταυ ΤΕΕ
β) όσοι ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελμα του εργολήπτη Δ.Ε. με βάση πτυχίο του Υπ. Συγκοινωνιών (παλαιού τύπου)
γ) οι πτυχιούχοι των προσαρτημένων στο Ε.Μ.Π. σχολών υπομηχανικών (Παλαιοί υπομηχανικοί)
δ) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, μη ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πτυχιούχοι υπομηχανικοί απόφοιτοι των σχολών Θεσσαλονίκης, Βόλου κ.λπ. που έχουν καταργηθεί και
ε) οι υπάλληλοι του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ

Η Διοίκηση του είναι αιρετή (Δ.Σ. τριετούς θητείας). Τα κεντρικά γραφεία του Ταμείου είναι στην Αθήνα και λειτουργούν πανελλαδικά 23 υποκαταστήματα: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Ρόδος, Σέρρες, Τρίπολη, Τρίκαλα, Χανιά, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Καρδίτσα, Καλαμάτα, Άρτα, Δράμα, Βέροια, Κατερίνη, Πύργος, Χαλκίδα, Ρέθυμνο, Έδεσσα.

Πότε γίνονται οι εγγραφές:

Αμέσως μετά την εγγραφή στο ΤΕΕ, το ΤΕΕ ενημερώνει υπηρεσιακά το ΤΣΜΕΔΕ προκειμένου να γίνει ταυτόχρονα σε αυτό η ασφάλιση. Στη συνέχεια, το ΤΣΜΕΔΕ αποστέλλει σχετικό έγγραφο, όπου αναφέρεται η ημερομηνία ασφάλισης και καλείται ο Μηχανικός να πληρώσει τις εισφορές του. Αν κατά την εγγραφή στο ΤΕΕ παραλάβει ο ίδιος ο Μηχανικός τα δικαιολογητικά που απευθύνονται στο ΤΣΜΕΔΕ, πρέπει να φροντίσει το συντομότερο να τα μεταφέρει στο Ταμείο. Το καθεστώς ασφάλισης στο Ταμείο, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον πρόσφατο ασφαλιστικό Νόμο (Ν. 2084/92), ανάλογα αν ο Μηχανικός είχε ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιοδήποτε φορέα Κ.Α. πριν την 1/1/93 (γεγονός που το ΤΣΜΕΔΕ θα ζητάει να αποδειχθεί) ή πρωτοασφαλίζεται μετά την 1/1/93.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλισμένοι σε φορέα Κ.Α. πριν την 1/1/93. Οι κλάδοι ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ.

Από την ημερομηνία που γίνεται ο Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ εγγράφεται και στους τρεις κλάδους ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ.

α) Στον κλάδο Κύριας Σύνταξης (Κ.Κ.Σ.) που παρέχει σύνταξη
β) Στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (Ε Λ.Π.Π.) που παρέχει σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα και
γ) Στον κλάδο Υγείας Τεχνικών (Κ.Υ.Τ.) που παρέχει υγειονομική κάλυψη.

Στην ασφάλιση του Κ.Κ.Σ. υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχ/κοί, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους απασχόληση, και εξαιτίας της επιστημονικής τους ιδιότητας (Διπλ. Μηχανικοί). Στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. υπάγονται όλοι οι παραπάνω, εκτός αν παράλληλα, εξαιτίας της εργασιακής τους απασχόλησης, είναι ασφαλισμένοι και σε δεύτερο (πλην του Κ.Κ.Σ.) φορέα Κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ κ.α). Στην ασφάλιση του Κ.Υ.Τ. υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κ.Κ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, εκτός αν είναι άμεσα ασφαλισμένοι σε κλάδο Υγείας άλλου Κύριου Ασφαλιστικού Οργανισμού. Σημειώνουμε πως κάθε ασφαλισμένος σε περισσότερους από έναν φορείς Κύριας Ασφάλισης, έχει δικαίωμα να επιλέξει τον Κλάδο Υγείας του φορέα που προτιμά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου